Kookboek.nl

Dominys, dwersbongels en oare dogenieten

 14,00

Dominys, dwersbongels en oare dogenieten

DOMINYS, DWERSBONGELS EN OARE DOGENIETEN
50 ferhalen oer nijsgjirrige Friezen foar nijsgjirrige Friezen
Wiger Zylstra is yn 1950 berne op Nes bij Akkrum. Hy hat mear as 40 jier as learaar Nederlânsk, Frysk en skiednis foar de klasse stien. Tagelyk hat hy him dwaande holden mei gedichten en mei de skiednis fan de famylje Zylstra en De Haan. It resultaat dêrfan hat hy sammele yn ferskate bondeltsjes en bondels en dy yn lytse rûnte ferspraat. ”Dominys, Dwersbongels en oare Dogenieten” is syn earste boek dat ornearre is foar in breder publyk.
Yn ”Dominys, Dwersbongels en oare Dogenieten” skriuwt Zylstra oer skoalmasters, Frjentsjerter professoren en benammen dominys yn Fryslân dy’t net opwoechsen wienen tsjin de ferliedings fan jenever, jild en jonge froulju. Pommeranten yn doarp en stêd ferlearen sa harren oansjen en gesach, setten de leafde fan grutske âlden, frou en bern op it spul en seagen in ein kommen oan in faak sa skitterende karriêre. Foaral yn de earste jierren fan de Reformaasje, dus fan 1580 ôf, doe’t de predikanten noch net foar it útsykjen wienen, sieten der grutte dogenieten tusken de foargongers. Benammen dy drank makke in protte dominys ta dûbelhertige moraalridders, dy’t soms amper by steat wienen om de preekstoel op te kommen om it froede tsjerkefolk mei dûbele tonge fan duveldie en duveldei te fertellen.
Boekgegevens:
Wiger Zylstra, Dominys, dwersbongels en oare dogenieten
Uitgeverij Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2016
Paperback uitgave, 256 pagina’s
ISBN: 978 90 330 00058 / Verkoopprijs: € 19,50
Nederlandse vertaling van de flaptekst:
DOMINYS, DWERSBONGELS EN OARE DOGENIETEN
50 verhalen over interessante Friezen voor nieuwsgierige Friezen
Wiger Zylstra, geboren in 1950 in Nes bij Akkrum, heeft meer dan 40 jaar voor de klas gestaan als leraar Nederlands, Frysk en geschiedenis. Daarnaast heeft hij zich bezig gehouden met gedichten en met de geschiedenis van de familie Zylstra en van de familie de Haan. Het resultaat heeft hij verzameld in verschillende bundeltjes en die in een kleine oplage verspreid. ”Dominys, Dwersbongels en oare Dogenieten” is zijn eerste bundel verhalen bedoeld is voor een breder publiek.
In ”Dominys, Dwersbongels en oare Dogenieten” schrijft Zylstra over schoolmeesters, Franeker professoren en met name dominees in Fryslan die niet opgewassen waren tegen de verleidingen van jenever, geld en jonge vrouwen. De ‘prominenten’ in dorp en stad verloren zo hun aanzien en gezag, zetten de liefde van vrouw en kinderen op het spel en zagen vaak een einde komen aan een tot dan zo schitterende carrière.
Met name in de eerste jaren na de Reformatie, vanaf 1580, toen de predikanten nog niet voor het uitzoeken waren, zaten er grote ‘dogenieten’ tussen de voorgangers. Vooral die drank maakte van veel dominees dubbelhartige moraalridders, soms amper in staat om op de preekstoel te klimmen om met een dubbele tong over God, gebod en verbod te prediken.

 14,00