Kookboek.nl

Jong in Brussel

 35,96

Jong in Brussel

Hoe is het gesteld met de jongeren in Brussel? Me- diaberichtgeving suggereert alvast niet veel goeds. Termen als ‘verontrustend’, ‘bedreigend’ en ‘beangsti- gend’ kleuren de beeldvorming. Bezorgdheid voedt het maatschappelijke debat. Maar wat zeggen de cijfers? Jong in Brussel onderzoekt de levensomstandigheden, de leefwereld en het gedrag van Brusselse scholieren tussen 12 en 18 jaar, op basis van de afname van de Brusselse JOP-monitor. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn: Brusselse jongeren en schoolwelbevinden, antisemitisme, delinquentie, de ideale levensloop, drank- en drugsgebruik, consumptieafhankelijkheid, onveiligheidsgevoelens en participatie aan het vereni- gingsleven. Het boek vertelt u het cijfermatige verhaal over het leven van de jeugd in onze hoofdstad en is een inspiratiebron voor al wie over jongeren denkt, met jongeren werkt of zijn kennis over de jeugd in de grootstad wil verruimen.
Jong in Brussel. Bevindingen uit de Brusselse JOP- monitor is de vijfde publicatie van het Jeugdonder- zoeksplatform (JOP). Eerder verschenen Jongeren van nu en straks. Overzicht van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen (2006), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1 (2007), Jongeren Binnenstebuiten. Thema’s uit het jongerenleven onder- zocht (2009) en Jongeren in cijfers en letters. Bevindin- gen uit de JOP-monitor 2 (2010).
Het JOP (www.jeugdonderzoeks- platform.be) is een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkings- verband tussen het Leuvens Instituut voor Criminologie (K.U.Leuven), de Vakgroep Sociale Agogiek (UGent) en de Onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (Vrije Universiteit Brussel). Samen werken zij binnen het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport de onderzoekslijn ‘jeugdbeleid’

 35,96